PREHĽAD HLAVNÝCH OBJEKTOV VARIANTU C

Odsúvaním uvedenia do prevádzky stavebne dokončených objektov vodného diela Gabčíkovo vznikali významné ekonomické a ekologické škody. Vzhľadom na nemožnosť dokončenia Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros podľa Zmluvy, alebo spoločného dokončenia aspoň vodných diel Gabčíkovo, bolo možné znížiť rast škôd len uvedením vodných diel Gabčíkovo do prevádzky dočasným náhradným riešením na území SR - variantom C. Všetky objekty var. C sú situované v rámci pôvodnej zdrže. Ich cieľom je zmenšiť zdrž o časť zasahujúcu na územie MR, nahradiť funkciu hate Dunakiliti a umožniť plánované prevedenie prietokov Dunaja do kanála.

 

 

PARAMETRE OBJEKTOV VARIANTU C

Deliaca hrádza na ľavom brehu Dunaja:

Dĺžka

km

10,85

Šírka koruny

m

6,0

Výška nad terénom

m

5,0 - 8,50

Tesnenie svahu fóliou hrúbky 1,5 mm napojenú na fóliu tesniaceho koberca šírky

m

200 - 450

Ochrana tesnenia štrkovým prísypom a betónov. doskami

 

 

Hať na obtoku so 4 poliami so segmentovými uzávermi:

Dĺžka v korune

m

85,0

Šírka polí

m

18,0

Šírka premostenia

m

8,5

Výška prahu

m n. m.

126,5

Hradená výška

m

5,6

Kapacita hate pri povodni

m3.s-1

1200,0

Max. prietok pri neplnom koryte

m3.s-1

1600,0

 Prehradenie koryta Dunaja:

Dĺžka zúženého koryta pred prehradením

m

170,0

Dĺžka celého prehradenia

m

380,0

Šírka koruny

m

46,0

Kubatúra násypov

tis.m3

856,0

- z toho za 4 dni prehradzovania

tis.m3

75,0

Stredná hať s 3 poliami a pomocnou plavebnou komorou (2. etapa):

Dĺžka v osi

m

120,0

Šírka polí a plavebnej komory

m

24,0

Kóta prahu

m n. m.

121,5

Hradiaca výška segmentu s klapkou

m

9,9

Kapacita hate

m3.s-1

3300

Dĺžka komory

m

130,7

Vodná elektráreň Čunovo so 4 turboagregátmi (2. etapa):

Dĺžka v osi

m

62,5

Šírka v smere toku

m

39,0

Priem. obež. kola horiz. Kaplan turb.

mm

3210

Návrhová hltnosť

m3.s-1

360,0

Návrhový spád

m

5,9

Inštalovaný výkon

MW

24,2

Výroba el. energie v priem. roku

GWh

171,0

Hať v inundácii s 20 poliami:          

Dĺžka v osi - hate

m

580,0

- spoj. hrádze k vtoku do Mošonského Dunaja

m

145,0

Šírka koruny

m

7,0

Šírka polí

m

24,0

Kóta prahu

m n.m.

128,0

Hradiaca výška segmentov

m

3,6

Kapacita hate

m3.s-1

6000

Vtokový objekt do Mošonského ramena:

Vodná elektráreň - kapac. 2 turbíny

m3.s-1

20,0

- návrhový spád

m

4,1

- inštalovaný výkon

MW

1,0

- výroba el. energie v priemernom roku

GWh

4,0

Jalový výpust 2 potrubia priemeru

mm

1400

- kapacita

m3.s-1

25,6

Dĺžka priepichu š 20 m do Mošonského Dunaja

m

390,0

Dĺžka napojenia na hrádzu zdrže

m

850,0

 

Lokalita vodného stupňa Čunovo poskytuje okrem iných možností využitia aj vhodné podmienky na vybudovanie areálu umelého kanála pre vodné športy.

Vzhľadom na malú vzdialenosť od Bratislavy môže byť táto trať využívaná ako na tréningy vodných slalomárov tak aj na výcvik vodných turistov. Vzhľadom na výškové a prietokové možnosti sa môže táto trať uchádzať o usporiadanie vrcholových svetových a európskych súťaží.

Pre potreby súťaží a tréningov by mal slúžiť štartovací bazén s rozmermi 40x20 m. Dve paralelné dráhy s rôznou obtiažnosťou, ktoré budú v spodnej časti spojené, zaručia možnosti pre výcvik a tréning mládeže. Umožnia tiež usporiadanie pretekov pre rôznu výkonnostnú úroveň pretekárov. Možnosť regulovania prietoku zabezpečí vysokú variabilitu obtiažnosti trate.

Pretekárske trate budú navrhnuté podľa odporúčaní a poznatkov pána Cibáka, spoluautora obdobných projektov v Austrálii, Španielsku či Poľsku.

Prietoky vo vodáckych dráhach sa budú pohybovať od 5 m3s-1 do 22 m3s-1.

Rozdiel v hladine medzi štartom a cieľom bude cca 5,6-6 m.