N Á R O D N Á  R O Č N Á  S P R Á V A
z monitorovania prírodného prostredia na
slovenskom území
za rok 2001

 

podľa "Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
 Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických
opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena
Dunaja" podpísanej dňa 19.apríla 1995 

 

Schválil:        Dominik Kocinger v.r.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu
a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros,
poverený zástupca pre monitorovanie

 

Bratislava, máj 2002

 


 

V zmysle "Štatútu o činnosti poverených zástupcov pre monitorovanie", vypracovaného na základe "Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského Dunaja", podpísanej dňa 19. apríla 1995, ako poverený zástupca pre monitorovanie schvaľujem v zmysle Článku 3 odstavec 2 „Národnú ročnú správu z monitorovania prírodného prostredia za rok 2001“.

 

V Bratislave, 11. júna 2002.

 

Dominik Kocinger: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, Poverený zástupca pre monitorovanie