N Á R O D N Á  R O Č N Á  S P R Á V A
z monitorovania prírodného prostredia na
slovenskom území
za rok 1999

 

podľa "Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
 Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických
opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena
Dunaja" podpísanej dňa 19.apríla 1995 

 

Schválil:        Dominik Kocinger v.r.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu
a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros,
poverený zástupca pre monitorovanie

 

Bratislava, marec 2000