S P O L O Č N Á  V Ý R O Č N Á  S P R Á V A
z monitorovania životného prostredia
za rok 2010

 

podľa "Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej
republiky o niektorých dočasných technických opatreniach
a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja",
podpísanej dňa 19.apríla 1995

 

  

 

 

      Predkladaná :

 

Peter Hatiar v.r.

zástupca vlády Slovenskej republiky
pre monitorovanie

Zoltán Illés v.r.

zástupca vlády Maďarskej republiky
pre monitorovanie

Október 2011