S P O L O Č N Á  V Ý R O Č N Á  S P R Á V A
z monitorovania životného prostredia
za rok 2001

 

podľa "Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej
republiky o niektorých dočasných technických opatreniach
a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja",
podpísanej dňa 19.apríla 1995

 

 

Schválil :

 

 

Ing. Dominik Kocinger v.r.
poverený zástupca
Slovenskej republiky
pre monitorovanie

Dr. György Erdey v.r.
poverený zástupca
Maďarskej republiky
pre monitorovanie

 

júl 2002