DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MAĎARSKEJ REPUBLIKY O NIEKTORÝCH DOČASNÝCH TECHNICKÝCH OPATRENIACH A PRIETOKOCH DO DUNAJA A MOŠONSKÉHO RAMENA DUNAJA

Vláda Slovenskej republiky

a

Vláda Maďarskej republiky

sa dohodli takto:

Článok 1

1. Bezodkladne po uzavretí tejto dohody slovenská strana zvýši prietok vody cez odberné zariadenie

v Čunove do Mošonského ramena Dunaja na 43 m3/s za predpokladu, že sú splnené hydrologické a technické podmienky, špecifikované v prílohe 1 k tejto dohode. Toto množstvo zahŕňa prietok vody z priesakového kanála na pravej strane nádrže zo slovenského územia na maďarské územie.

2. Príslušné slovenské a maďarské orgány vykonajú na svojom území všetky potrebné opatrenia na to, aby sa umožnil plynulý zvýšený prietok zo slovenského územia na maďarské územie.

3. Voda bude na maďarskom území rozdelená medzi ramenný systém na pravej strane Dunaja, chránené územie a Mošonské rameno Dunaja.

Článok 2

1. Nasledujúci deň po uzavretí tejto dohody bude prietok do hlavného koryta Dunaja pod haťou v Čunove zvýšený na ročný priemer 400m3/s, a to v súlade s prevádzkovými pravidlami, špecifikovanými v prílohe 2 k tejto dohode. Prietoky do hlavného koryta Dunaja cez hať v inundácii sa do výpočtu priemerného prietoku nerátajú.

2. Počas výstavby prehrádzky podľa článku 3 sa bude prietok do hlavného koryta Dunaja pod Čunovom regulovať podľa prílohy 3 k tejto dohode.

Článok 3

1. V hlavnom koryte Dunaja v rkm 1843 postaví maďarská strana prehrádzku, sčasti pretekanú vodou. Hlavné parametre prehrádzky sú špecifikované v prílohe 4 k tejto dohode.

2. Strany zabezpečia bezodkladne vydanie administratívnych povolení, ktoré sú požadované príslušnými vnútroštátnymi predpismi pre výstavbu a údržbu prehrádzky podľa tejto dohody.

3. Náklady na výstavbu a údržbu prehrádzky ponesie maďarská strana.

4. Výstavba prehrádzky sa začne najneskôr 10 dní po uzavretí tejto dohody a predpokladá sa, že bude dokončená do 50 dní odo dňa začatia prác.

Článok 4

Obe strany sa zaväzujú, že si budú vymieňať údaje zo systému monitorovania životného prostredia z daných oblastí, ktoré sú potrebné pre vyhodnotenie dopadov opatrení predvídaných v článkoch 1-3. Zhromaždené údaje sa budú pravidelne vymieňať a spoločne a periodicky vyhodnocovať s cieľom predkladať stranám odporúčania. Monitorovacie miesta, sledované hodnoty, frekvencia výmen, metodológia a frekvencie spoločného vyhodnocovania sa uvádzajú v prílohe 5 k tejto dohode.

Článok 5

1. V prípade, že sa niektorá strana domnieva, že druhá strana nedodržiava túto dohodu a nepresvedčí druhú stranu, že dohodu porušuje, táto strana môže požiadať o dobré služby Komisiu Európskej Únie a obe strany súhlasia, že budú spolupracovať s jej expertmi a zoberú náležite do úvahy ich stanoviská.

2. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebudú dobré služby poskytnuté alebo zlyhajú, a podstatné porušovanie pokračuje, dotknutá strana môže ukončiť túto dohodu s mesačnou výpovednou lehotou.

Článok 6

Táto dohoda má dočasný charakter do doby vynesenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v spore týkajúcom sa Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a nedotýka sa existujúcich práv a záväzkov strán, ani príslušných stanovísk v spore pred súdom a v každom prípade, pokiaľ sa nedohodne inak, jej platnosť skončí 14 dní po vynesení rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Článok 7

Po ukončení platnosti tejto dohody a pokiaľ nebude dohodnuté, či rozhodnuté inak, Maďarsko odstráni na vlastné náklady prehrádzku, spomínanú v článku 3.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu.

Vyhotovené v Budapešti, dňa 19. apríla 1995, v dvoch vyhotoveniach v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, pričom anglický text je v prípade rozporu rozhodujúci.

Za vládu Slovenskej republiky

Za vládu Maďarskej republiky

 


Príloha číslo 1

Hydrologické a technické podmienky zvýšenia prietokov do Mošonského Dunaja

1/  Zvýšený prietok do Mošonského ramena a do pravostranného priesakového kanála zdrže Hrušov z 20 m3/s na 43m3/s bude zabezpečený za nasledujúcich hydrologických a technických podmienok:

1.1 Ak rozdiel hladín v zdrži Hrušov a v Mošonskom ramene pri odbernom objekte bude minimálne 5,10 m.

1.2 Ak hladina v zdrži Hrušov bude minimálne na kóte 130,40 m Bpv.

1.3 Ak hladina vody v Mošonskom ramene pri odbernom objekte nepresiahne kótu 125,30 m Bpv.

1.4 Ak vtoky do odberného objektu budú voľné. Pri prietoku v Dunaj i nad 4000m3/s (zatopenie inundačného územia nad zdržou) nastáva zvýšený pohyb splavenín, čo môže obmedziť množstvo odoberanej vody.

1.5 Ak nenastane porucha v elektrizačnej sústave. V prípade poruchy v elektrizačnej sústave alebo inej poruchy energetického zariadenia vypadne automaticky z prevádzky celé energetické zariadenie a kapacita odberného objektu sa zníži na polovicu.

2/  Na žiadosť maďarskej strany slovenská strana zredukuje prietoky na požadované obdobie.

3/  Smerodajné spoločné miesto na meranie prietokov vody v Mošonskom ramene je limnograf na ľavom brehu priepichu v km 0,160 na území Slovenskej republiky. Smerodajné spoločné miesto na meranie prietokov vody v pravostrannom kanáli zdrže Hrušov je na vzdúvacom objekte v km 1,1 na území Maďarskej republiky.


Príloha číslo 2

Prevádzkový poriadok

Množstvo vody prepúšťanej cez hať Čunovo do hlavného koryta Dunaja je stanovené ako priemerný ročný prietok 400 m3/s.

Ročný priemerný prietok v Bratislave je 2025 m3/s.

Priemerný ročný prietok do hlavného koryta Dunaja v tom ktorom roku bude zodpovedať vzťahu:

kde:    V Devín = Priemerný ročný prietok Dunaja v Devíne v konkrétnom roku

V Dunaj = Priemerný ročný prietok hlavného koryta Dunaja v konkrétnom roku

- Vo vegetačnom období bude prietok do hlavného koryta Dunaja vyšší ako mimo vegetačného obdobia.

- Prietok do hlavného koryta Dunaja bude určovaný na základe skutočných prietokov pri Devíne.

- Do ročného priemeru sa nezapočítava prietok prepúšťaný cez hať v inundácii počas povodní.

Prietok v Devíne a k nemu zodpovedajúci prietok pod stupňom Čunovo


         Január         Február         Marec            Apríl              Máj             Jún


        600  250       600  250      600  250       600  400       600  400       600  400

      2200  250      2000 250     1500  250     1100  400       700  400       700  400

      2300  251      2100 258     1600  250     1200  400       800  400       800  400

      2400  273      2200 280     1700  271     1300  400       900  400       900  400

      2500  295     2300  301     1800  392     1400  400     1000  400     1000   418

      2600  317     2400  323     1900  314     1500  400     1100  400     1100   440

      2700  339     2500  345     2000  336     1600  400     1200  400     1200   462

      2800  360     2600  367     2100  358     1700  400     1300  400     1300   483

      2900  382     2700  389     2200  380     1800  400     1400  405     1400   505

      3000  404    2 800  410     2300  401     1900  414     1500  427     1500   527

      3100  426     2900  432     2400  423     2000  436     1600  449     1600   549

      3200  448     3000  454     2500  445     2100  458     1700  471     1700   571

      3300  469     3100  476     2600  467     2200  480     1800  592     1800   592

      3400  591     3200  498     2700  489     2300  501     1900  514     1900   600

      3500  513     3300  519     2800  510     2400  523     2000  536     4600   600

      3600  535     3400  541     2900  532     2500  545     2100  558      

      3700  557     3500  563     3000  554     2600  567     2200  580     

      3800  578     3600  585     3100  576     2700  589     2300  600     

      3900  600     3700  600     3200  600     2800  600     4600  600     

      4600  600     4600  600     4600  600     4600  600                    


            Júl            August      September     Október       November     December


        600  400       600  400       600  250      600  250       600  250       600  250

        700  400       900  400     1100  250     1500  250     1800  250     2000  250

        800  400     1000  400     1200  262     1600  250     1900  264     2100  258

        900  400     1100  400     1300  283     1700  271     2000  286     2200  280

      1000  400     1200  400     1400  305     1800  292     2100  308     2300  301

      1100  400     1300  400     1500  327     1900  314     2200  330     2400  323

      1200  400     1400  400     1600  349     2000  336     2300  351     2500  345

      1300  400     1500  400     1700  371     2100  358     2400  373     2600  367

      1400  405     1600  400     1800  392     2200  380     2500  395     2700  389

      1500  427     1700  421     1900  414     2300  401     2600  417     2800  410

      1600  449     1800  442     2000  436     2400  423     2700  439     2900  432

      1700  471     1900  464     2100  458     2500  445     2800  460     3000  454

      1800  492     2000  486     2200  480     2600  467     2900  482     3100  476

      1900  514     2100  508     2300  501     2700  489     3000  504     3200  498

      2000  536     2200  530     2400  523     2800  510     3100  526     3300  519

      2100  558     2300  551     2500  545     2900  532     3200  548     3400  541

      2200  580     2400  573     2600  567     3000  554     3300  569     3500  563

      2300  600     2500  595     2700  589     3100  576     3400  591     3600  585

      4600  600     2600  600     2800  600     3200  600     3500  600     3700  600

      4600  600     4600  600     4600  600     4600  600     4600  600


Kapacita vyhradenej hate na obtoku pri minimálnej prevádzkovej hladine (128,2 m.n.m.) je 290 m3/s. Prietok vyhradenou haťou 400 m3 /s sa dosiahne pri kóte hladiny v zdrži 128,45 m.n.m. a 600 m3 /s pri kóte hladiny v zdrži 129,05 m.n.m.

Hladina v zdrži sa zníži len v prípade nutných stavebných a montážnych prác, alebo pri prietoku v Devíne do 925 m3/s.

Prípadné rozdiely prietokov zistené monitorovaním k 31. októbru budú korigované v najbližšom možnom období do konca toho istého roku tak, aby priemerný prietok v hlavnom koryte Dunaja zodpovedal 400 m3/s.

Zmeny v prepúšťanom prietoku cez hať Čunovo sa vykonajú v intervale 200 m3/s na vodočte Devín, to znamená napríklad pri prietokoch 800, 1000, 1200, 1400 ... 2000, 2200 m3/s atď.

Toto rozdelenie prietokov bude platné na rok 1995 a pred vegetačným obdobím roku 1996 bude upravené na podklade výsledkov spoločného vyhodnotenia monitoringu.


Príloha číslo 3

 


Príloha číslo 4

* Hlavné parametre dnovej prehrádzky, ktorá sa má vybudovať v rkm 1843 Dunaja

1. Dnová prehrádzka, ktorá je sčasti vodou pretekanou prehrádzkou, sa vybuduje v rkm 1843 Dunaja.

2. Hlavné parametre dnovej prehrádzky:

dĺžka medzi brehmi                       300 m

šírka koruny                                  5 m

dĺžka prepadovej hrany                  100 m

výška stredu prepadovej hrany        121,80 mBf.

sklon svahu na dolnej vode             1:10

sklon svahu na hornej vode             1:3

3. Kóta koruny dnovej prehrádzky bude stanovená tak, aby pri prietoku 600 m3/s vzdutie nepresiahla rkm 1851,7 Dunaja, a aby neprekročila kótu 124,00 mBf.

4. Pri prietoku Dunaja medzi 250-1300 m3/s v rkm 1843 bude výška vzdutia regulovaná.

5. Do pravostrannej maďarskej ramennej sústavy bude prevedený prietok v maximálnom množstve 150 m3/s.

* Pozn. vychádzajú z dokumentácie schválenej povoleniami

č. VOD 161/A 28/1993-V

č. 21.663/17/1993


Príloha číslo 5

Záležitosti monitorovania vplyvu na prírodné prostredie

Monitorovanie sa delí na monitorovanie nasledujúcich okruhov:

Monitorovanie hladín a prietokov povrchových vôd

Dunaj:
profil pri Devíne
profil pri Medveďove
profil pri Komárne -Komárom
profil pri Štúrove - Esztergom
profil pri Rajke
profil pri Dobrohošti
profil pri Dunaremete
profil pod a nad prelievanou hrádzkou v rkm 1843 (len hladina)
zdrž pri Čunove a Dunaj pod a nad haťou na obtoku (len hladina)
zdrž pri Gabčíkove (len hladina)
odpadový kanál pod Gabčíkovom (len hladina)

Malý Dunaj:
pri Bratislave
pri Trsticiach

Mošonský Dunaj:
pod odberným objektom v Čunove
pri Mecseri
pri Győri

Stavidlá pri Rajke:
Priesakový kanál pri Čunove (na území Slovenska)
č. 1 nápustný objekt
č. 2 regulačný objekt
č. 6 regulačný objekt - Mošonský Dunaj
č. 1 regulačný objekt rameno Kiliti-Cikolai, Zátonyi Duna
č. 5 objekt na priesakovom kanáli

Frekvencia meraní: priebežne každodenne

Monitorovanie kvality povrchovej vody

Dunaj :

    nad Bratislavou *
pri Dobrohošti
pri Gabčíkove
pri Medveďove *
pri Gönyű
pri Komárne – Komárom
pri Štúrove – Esztergom

V zdrži, prívodnom a odpadovom kanáli, v ramenách:

 • vrchná časť zdrže pri Rusovciach *
 • zdrž pri Kalinkove (ľavá a pravá strana)
 • pod odberným objektom do Mošonského Dunaja
 • profil pri Šamoríne (ľavá strana, stred, pravá strana)
 • prívodný kanál pri kompe
 • odpadový kanál pod Gabčíkovom *
 • priesakový kanál pri Čunove *
 • priesakový kanál pri Hamuliakove
 • Mošonský Dunaj pri Rajke
 • Mošonský Dunaj pri Mecseri
 • Mošonský Dunaj pri Vének
 • Malý Dunaj pri Kolárove
 • ramená Helena a Doborgaz
 • Šulianske rameno

Frekvencia meraní:

 • objekty označené * 12x ročne, medzi 10. - 20. dňom príslušného mesiaca
 • ostatné objekty v mesiacoch : január, marec, apríl, máj, jún, júl, september, november, medzi 10. - 20. dňom príslušného mesiaca

Zoznam sledovaných hodnôt:

 • teplota vody, pH, vodivosť - 25° C, O2,
 • katióny: lítium, sodík, draslík, vápnik, amóniové ióny, horčík, železo-celkové, mangán
 • anióny: hydrogénuhličitany, chloridy, sírany, dusičnany, dusitany, amoniak, fosforečnany, koncentrácia celkového fosforu
 • stopové prvky, ortuť, zinok, arzén, meď, olovo, chróm, kadmium, nikel, vanád
 • chemická spotreba kyslíka, biologická spotreba kyslíka, rozpustné látky /mineralizácia/
 • množstvá rias, zooplankton, makrobentos a i. podľa rozhodnutia spoločnej skupiny
 • mikrobiologické ukazovatele, minimálne koliformné baktérie, mezofilné baktérie, psychrofilné baktérie
 • organické látky, minimálne TOC, NEL-UV, NEL-IR, EOX, AOX, fenol, humínové látky
 • organické mikroznečistenie, polyaromatické uhľovodíky, polychlórované bifenyly (a iné podľa dohody)

Sedimenty:

 • na spoločne vybraných miestach, napríklad na miestach, kde sa odoberá voda na chemickú analýzu
 • tri miesta v ramennej sústave na slovenskej a tri na maďarskej strane

Rozsah ukazovateľov:

zrnitostná analýza, obsah organických látok, ďalšie spoločne určené parametre

Frekvencia meraní: 1 x za rok, na jeseň

Monitorovanie hladín podzemnej vody

Monitorovanie hladín podzemnej vody na objektoch medzi Malým Dunajom a Lajtou - Mošonským Dunajom. Objekty budú vybrané na základe terénnej obhliadky v profiloch, ktoré sú na mapách. [Vybrať aspoň 150 objektov na slovenskom a 100 na maďarskom území.]

Frekvencia meraní: 1 x týždenne

Monitorovanie kvality podzemných vôd

Kvalitu monitorovať na miestnych vodných zdrojoch [a objektoch podzemnej vody] medzi Malým Dunajom a Lajtou - Mošonským Dunajom. [Vybrať aspoň 10 studní na každej strane a okrem toho 10 monitorovacích studní na slovenskom a maďarskom území.] Tieto studne by mali vyhovovať hygienickým predpisom pre pitnú vodu a odoberanie vzorkov by malo byť spoločne dohodnuté.

Frekvencia meraní: 1 x za mesiac

Kvalita sa bude monitorovať podľa noriem oboch štátov pre pitnú vodu.

Monitorovanie vlhkosti v zóne aerácie

[Aspoň 10] monitorovacích plôch na každej strane bude vybraných z plôch, ktoré sa už monitorujú.

Frekvencia meraní: 1 x za 10 dní, v zime (november, december, január, február) len 2x za mesiac. Každá plocha bude pri monitorovacom objekte hladiny podzemnej vody.

Monitorovanie bioty:

 • mikrobentos a makrobentos v Dunaji a ramenách v mieste merania prietokov
 • ryby, vo všetkých povrchových vodách
 • [les na vybraných existujúcich monitorovacích plochách, na oboch stranách aspoň 8 lokalít]
 • špeciálne ukazovatele, ako napríklad: vážka (Odonata), podenky (Ephemeroptera), potočníky (Trichopetra), lumčíky (Braconidea) a pod., spoločne vybrané.

Špeciálne monitorovanie

Pre vyhodnotenie vplyvu prehrádzok bude realizované špeciálne monitorovanie. Toto bude zahrňovať meranie vplyvu prehrádzky na rýchlosť prúdenia, hladiny vody, kvality vody, mikro a makrobentos, sedimentáciu, podzemné vody v oblasti vzdutia atď.

Predkladanie dát a správ:

Obidve strany budú používať spoločne dohodnuté dáta a spoločne dohodnuté vyhodnocovacie metódy. Všetky monitorované ukazovatele, monitorovacie miesta a metódy merania budú spoločne dohodnuté. Výročné správy budú zahrňovať len vyhotovené údaje merané v tabuľkovej, grafickej a mapovej forme so stručným výkladom.

Spoločné overovacie merania sa vykonajú všade, kde sa objaví nesúlad.

Výmena dát sa bude uskutočňovať v 3-mesačných intervaloch.

Výročné správy budú predkladané ako spoločné ku koncu kalendárneho roku a budú pokrývať predchádzajúci hydrologický rok.

Výročné správy budú v angličtine so štandardnými grafickými prílohami v slovenskom, či maďarskom jazyku.

Štatút

Monitorovanie sa bude uskutočňovať na základe Štatútu zástupcov pre monitorovanie.

Štatút pripravia:

- Ing. Árpád Kovács, Ministerstvo životného prostredia MR (Maďarsko)

- Ing. Dominik Kocinger, splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo/Nagymaros (Slovensko).

Návrh štatútu bude pripravený spoločne po podpise tejto dohody, a to najneskôr do 31. mája 1995.

Text v hranatých zátvorkách [] obsahuje slovenské návrhy, ktoré odsúhlasia zástupcovia pre monitorovanie.