Vodné dielo GABČÍKOVO

 

Vodné dielo Gabčíkovo, pôvodne projektované  a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji poniže Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Mesto leží v strede Euró­py v blízkosti hraníc s Rakúskom a Maďarskom. Ideálne spojenie je zaručené diaľnicami, železnicou, letecky i vodnou cestou po Dunaji.

Viacúčelové vodné dielo sa začalo stavať podľa Zmluvy z roku 1977 spoločne s Maďarskou republikou. Nakoľko Maďarská republika v roku 1989, v čase keď bolo Vodné dielo Gabčíkovo na slovenskom území  na 90% hotové, najprv pozastavila práce a následne v roku 1992 sa pokúsila vypovedať Zmluvu. Československo nemalo inú možnosť v snahe zachrániť investície a zabrániť rozsiahlym ekonomickým a environ­mentálnym škodám ako vybudovať náhradné riešenie, nazývané Variant C, s menšou zdržou a prehradením  Dunaja pri Čunove na Slovenskom území a uviesť Sústavu do prevádzky.

Účelom Vodného diela je najmä ochrana pred  povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viac­krát katastrofické záplavy. Ďalej vodné dielo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky, stabilizuje koryto Dunaja a vytvorilo podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.

Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992. Hydroagregáty, ktorých je nainštalovaných 8 majú výkon 720 MW. Výsledky už priniesol i rozsiahly monitoring priľahlého územia. V žiadnej zo  zisťovaných skutočností sa environmentálne parametre nezhoršili, ba dokonca kvalita zásob pitnej vody sa  zlepšuje. Nakoľko ramenná sústava potrebuje každoročne v určitom období zvýšené hladiny prietokov, bol pri obci Dobrohošť vybudovaný nápustný objekt do ramennej sústavy, ktorý umožňuje realizovať simulované záplavy v čase, kedy je to podľa odborníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky optimálne.

Spor medzi Maďarskou a Slovenskou republikou o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bol spoločne predložený medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu. 

Dňa 25. septembra 1997 bol vynesený rozsudok:

Na tomto základe sa zmluvné strany musia dohodnúť o ďalších opatreniach.

Vo Vodnom diele Gabčíkovo sa zrkadlí schopnosť človeka zosúladiť svoje záujmy s potrebami  prírody. V tomto prípade sa bezozvyšku naplnila  požiadavka ekologického udržateľného rozvoja.

Príďte sa sami pozrieť, privítajú Vás pohostinní ľudia a prekrásna príroda.