ROZSUDOK MEDZINÁRODNÉHO SÚDNEHO DVORA Z 25.SEPTEMBRA 1997 

Maďarská republika žiadala MSD, aby rozhodol a deklaroval, že:
  • Maďarská republika bola oprávnená prerušiť a následne opustiť práce na projekte Nagymaros a na časti projektu Gabčíkovo, za ktoré podľa Zmluvy 1977 zodpovedá Maďarská republika,
  • Česká a Slovenská Federatívna Republika nebola oprávnená pokračovať náhradným riešením (prehradenie Dunaja na Československom území a z toho vyplývajúce vplyvy na vodný režim a priebeh plavby),
  • Deklaráciou z 19. mája 1992, Maďarsko plnoprávne vypovedalo Zmluvu o výstavbe a prevádzke SVD G-N,
  • Zmluva 1977 medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou nikdy nebola platná,
  • Slovenská republika je zodpovedná voči Maďarskej republike za prevádzkovanie náhradného riešenia,
  • Slovenská republika je medzinárodne zodpovedná za škody a straty spôsobené Maďarskej republike a jej národu,
  • Slovenská republika je povinná nahradiť škody,
  • Slovenská republika je povinná vrátiť vody Dunaja do jeho riečišťa, vrátiť Dunaj do stavu, aký bol pred uvedením do činnosti náhradného riešenia a poskytnúť účinné garancie, že škody a straty, aké utrpela Maďarská republika a jej národy sa nebudú viac opakovať.
Medzinárodný súdny dvor rozsudkom zo dňa 25. septembra 1997 rozhodol, že:
 
1.A.  Maďarsko nebolo oprávnené pozastaviť a následne zanechať v roku 1989 práce na projekte stupňa Nagymaros a pozastaviť a zanechať časť prác na projekte stupňa Gabčíkovo, za ktoré bolo podľa Zmluvy 1977 a príslušných dokumentov zodpovedné.
1.B. Československo bolo oprávnené pristúpiť v novembri 1991 k výstavbe dočasného riešenia tak, ako je to popísané v Dohode o predložení sporu pred MSD.
1.C.  Československo nebolo oprávnené od októbra 1992 uviesť dočasné riešenie do prevádzky.
1.D.  Maďarské vyhlásenie z 19. mája 1992 o ukončení Zmluvy 1977 a príslušných dokumentov nemalo právny vplyv na jej ukončenie - Zmluva 1977 naďalej platí a pokrýva konzekventne vzájomné vzťahy medzi oboma stranami.
2.A. Slovensko ako nástupnícky štát Československa sa stalo zmluvnou stranou Zmluvy 1977 dňom 1. januára 1993.
2.B.  Maďarsko a Slovensko musia rokovať v dobrej viere a vo svetle prevládajúcej situácie a musia prijať všetky potrebné opatrenia, aby dosiahli ciele Zmluvy 1977 v takej forme, na ktorej sa môžu dohodnúť.
2.C.  Pokiaľ sa strany nedohodnú inakšie, musí byť dosiahnutý spoločný prevádzkový režim v súlade so Zmluvou 1977.
2.D.  Pokiaľ sa strany nedohodnú inakšie, Maďarsko má kompenzovať Slovensku škody spôsobené Československu a Slovensku v dôsledku prerušenia a zanechania prác, za ktoré bolo Maďarsko zodpovedné. Slovensko má Maďarsku kompenzovať škody, ktoré vznikli v dôsledku uvedenia náhradného riešenia do prevádzky Československom a jeho prevádzkovania Slovenskom.
2.E.  Vyrovnanie náhrad za výstavbu a prevádzku diela musí byť vykonané v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy 1977 a jej príslušných nástrojov berúc do úvahy také opatrenia, ktoré strany uplatnia podľa bodov 2.B a 2.C tohoto rozhodnutia MSD.
 
Kompletné znenie rozsudku MSD nájdete na tejto stránke.
Preskočiť na úvod