SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKU SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS

(ďalej len Splnomocnenec)

 

Výstavba a prevádzka Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bola schválená medzištátnou Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou dňa 16. septembra 1977 (ďalej Zmluva). Medzinárodný súdny dvor v Haagu potvrdil v rozsudku z 25.septembra 1997 platnosť tejto Zmluvy a konštatoval, že Zmluva konzekventne pokrýva vzájomné vzťahy medzi oboma stranami vo veci výstavby a prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros ako lex specialis, a situácia, tak ako sa vyvinula od roku 1989, má byť uvedená do kontextu zachovaného zmluvného vzťahu tak, aby sa dosiahli ciele Zmluvy natoľko, ako je to len možné.

Splnomocnenci vlád pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a ich pomocné orgány boli ustanovené na základe článku 3 Zmluvy. Činnosť splnomocnencov vlád sa riadi podľa Štatútu schváleného vládami oboch strán 11. októbra 1979. Súčasné postavenie a činnosť splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros vyplýva zo Zmluvy medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo -Nagymaros z roku 1977 a s ňou súvisiacich dokumentov, z Osobitnej dohody o predložení sporu medzi SR a MR o projekte Gabčíkovo – Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru, z Dohody medzi vládou SR a vládou MR o niektorých dočasných technických opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z r. 1995. Ďalšie úlohy a činnosti splnomocnenca vlády vyplývajú z jeho štatútu schváleného vládou SR uznesením č. 636/2014 z 10. decembra 2014, z príslušných uznesení vlády SR a z dohôd prijatých na úrovni delegácií vlád SR a MR rokujúcich o spôsoboch naplnenia Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z roku 1997. Splnomocnenec sa za svoju činnosť zodpovedá vláde SR. Útvar splnomocnenca bol v roku 2021 delimitovaný na Ministerstvo životného prostredia SR.

Do funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bol vládou Slovenskej republiky dňa 20.11.2023 vymenovaný Ing. Andrej Kasana, ktorý na Vodohospodárskej výstavbe, š.p. vykonáva funkciu riaditeľa úseku technicko-bezpečnostného dohľadu. Predchádzajúcimi splnomocnencami vlády SR boli Ing. Roman Havlíček (2022-2023), Ing. Stanislav Fialík (2016-2021), Ing. Ladislav Lazár (2012-2016), Ing. Peter Hatiar (2011-2012), Ing. Gabriel Jenčík (2007-2011) a Ing. Dominik Kocinger (1990-2007).

Preskočiť na úvod