Kontakt

MVE Mošon II, MVE Čunovo II, VE Čunovo III

 
MVE Mošon II, MVE Čunovo II, VE Čunovo III
Vodohospodárska výstavba, š.p. chce energeticky využiť prietoky na svojich vodných stavbách v najvyššej možnej miere a toto úsilie  podporuje aj splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, Ladislav Lazár. Príkladom takéhoto využitia je už vybudovaná a prevádzkovaná MVE Dobrohošť a tiež pripravovaná stavba MVE Mošon II, na ktorých sa bude vyrábať zelená elektrická energia z pretekajúcej vody, ktorá by inak pretiekla bez energetického využitia.
MVE Mošon II s výkonom 1,0 MWh bude na prietoku zo zdrže Hrušov do Mošonského ramena, (dotácia je stále 40m3/s) . Pri jej realizácii sa počíta s investíciou do 5 miliónov Eur.   
Pripravuje sa tiež výstavba MVE Čunovo II s výkonom 8,0 MWh na prietoku zo zdrže Hrušov do starého koryta Dunaja, kde sa v zmysle medzivládnej dohody o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena odvádza voda, ktorú chceme týmto spôsobom využiť na energetické účely.
Plánuje sa aj výstavba VE Čunovo III s výkonom viac ako 10 MWh (výkon bude presne určený prepočtami a technickými možnosťami) na ostrove medzi haťami a plavebnými komorami.

Return
05 10 2014 Category: General Posted by: Anonymous
Preskočiť na úvod