Kontakt

Povodne a protipovodňové opatrenia na Dunaji

 
Povodne Gabčíkovo
V minulosti sa na Dunaji vyskytlo niekoľko povodní, ktoré boli menšej, ale i obrovskej intenzity. Dve najkatastrofálnejšie, ktoré sa do histórie zapísali devastáciou veľkej časti územia spôsobeného pretrhnutím hrádzí a následným zaplavením z roku 1954 a 1965 ukázali, že protipovodňová ochrana na slovenskej a maďarskej časti toku Dunaja nie je dostačujúca.
Skúsenosti z týchto povodní priviedli projektantov prof. Danišoviča a prof. Mosonyiho a iných slovenských a maďarských odborníkov k rozhodnutiu, ktoré vyriešilo protipovodňovú ochranu územia ostrova Szigetköz a hornej časti Žitného ostrova odvedením časti povodňovej vody cez derivačný kanál.  Projekt a následné vytvorenie stupňa Čunovo spôsobilo zvýšenie hladiny podzemnej vody pod Bratislavou, zabezpečilo zachovanie jej kvality, zlepšilo plavbu na Dunaji a zachovala sa pôvodná inundácia na asi 40km dlhom úseku Dunaja (od Dobrohošť po Sap). V Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora súd konštatuje, že Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros „nebol len spoločným investičným projektom na výrobu energie, ale slúžil aj iným cieľom, ako sú zlepšenie plavby na Dunaji, ochrana pred povodňami, prevádzanie ľadov a ochrana prírodného prostredia”.
Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros splnila protipovodňové opatrenia, čo sa ukázalo pri povodniach, ktoré prebiehali na danom území po výstavbe diela. Zachovala sa funkčná inundácia Dunaja na prevádzanie prietokov, funkcia prírodného poldra a k starému korytu Dunaja sa pripája Prívodný kanál, ktorý preberá časť povodňových prietokov a tým sa znižuje hladina v starom koryte Dunaja.
V roku 2013 v období od 31.5. do 11.6. boli povodne opäť neúprosné. Voda stúpla a dosiahla na niektorých miestach až o cca 10 m, čo spôsobilo kolaps časti dopravy a vyžiadalo si aj zásah Ozbrojených síl SR a niektorých zložiek Hasičského zboru. Napriek týmto opatreniam sa ukázalo, že existencia vodného diela Gabčíkovo je prínosom nielen v oblasti splavnosti Dunaja, ale má obrovský význam aj v časoch ,,veľkej vody“. Povodňou zasiahnuté Maďarsko sa obrátilo na splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros so žiadosťou o pomoc. Keďže hladina v Dunaji stále stúpala a hrozilo porušenie protipovodňových opatrení na maďarskom úseku rieky Dunaj, vyhovel tejto žiadosti a vydal nariadenie na začatie manipulácie na stupni Čunovo, čím sa zmiernil objem povodňovej vlny do starého koryta Dunaja. Tým sa ochránila oblasť Szigetközu pred zaplavením (pozn. Maďarsko pritom nikdy neuznalo stupeň Čunovo).
Povodňové modely, zobrazujúce povodne z roku 2013, ukazujú, že v prípade neexistencie súčasných protipovodňových opatrení ako sú VD Gabčíkovo a protipovodňové zábrany (mobilné hradenie) na brehoch Dunaja, by pri takom objeme vody, ktorý prešiel Dunajom počas týchto povodní, bola voda v bratislavskej mestskej časti Ružinov vo výške asi 1,5 m.
Splnomocnenec vlády SR SVD G-N naďalej monitoruje povodňové oblasti a hľadá riešenia na zlepšenie protipovodňovej ochrany nielen na dunajskom toku, ale aj na slovenských riekach Ipeľ, Hron, Váh a Malý Dunaj, ktoré sa vlievajú do Dunaja.

Return
05 10 2014 Category: General Posted by: Anonymous
Preskočiť na úvod